Om ossHistoria, styrelse, stadgar mm

 

 

Stadgar för Samfundet Sverige Island

 

STADGAR för SAMFUNDET SVERIGE-ISLAND stiftat den 12 maj 1930

§ 1.
Samfundet Sverige-Island, som är en ideell förening, har till ändamål att på alla områden främja samarbetet mellan Sverige och Island.

§ 2.
Samfundet har sitt säte i Stockholm men vill verka i hela landet.

§ 3.
Medlem i Samfundet blir den som betalar årsavgift.

§ 4.
Samfundets styrelse har minst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen väljs på ett år på årsmöte. Årsmötet utser ordförande, vice ordförande, skattmästare och sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre av ledamöterna är närvarande.

§ 5.
Ordförande och skattmästare var för sig får teckna firma.

§ 6.
För granskning av styrelsens förvaltning och samfundets räkenskaper utser  årsmötet två revisorer och en suppleant.

§ 7.
Räkenskapsåret löper 1 oktober till 30 september. Årsmöte hålls på den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8.
Årsavgift bestämmes på årsmötet.

§ 9.
Förslag till stadgeändringar skall skickas ut tillsammans med kallelse till årsmöte. För stadgeändring krävs två tredjedels majoritet bland närvarande medlemmar.

§ 10.
Beslut om Samfundets upplösning skall för att vara giltigt fattas av tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. I kallelsen till dessa möten skall anges att förslag till samfundets upplösning kommer att behandlas. Upplöses samfundet, skall dess tillgångar överlämnas till någon verksamhet, som står samfundets syften nära.

 

 

 

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

 

 

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här