Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

Språkvanor och språkutveckling hos svenskar på Island

 

När jag år 2011 tillbringade en termin i Reykjavik för att studera isländska började jag intressera mig för flerspråkighet. Under ett par månader levde jag min vardag till stor del på isländska och när jag kom tillbaka till Sverige upplevde jag att isländskan, åtminstone för en tid, påverkade min svenska. När jag skrev var det lätt hänt att ”han” blev till ”hann” och i matbutiken fick jag anstränga mig för att inte säga ”Takk fyrir!” i kassan. Den här sortens språkpåverkan blev senare ämnet för min magisteruppsats ”Språkvanor och självskattad språkutveckling hos svenskar på Island”.

 

Undersökningen

Min studie kretsar kring tre delar kopplade till flerspråkighet: 1) språkvanor, 2) utveckling av första- och andraspråket och 3) attityder till de respektive språken och motivation till att behärska andraspråket isländska och att bevara förstaspråket svenska.

    För att undersöka detta skickade jag ut en enkät till svenskar bosatta på Island. Enkäten innehöll frågor om i vilken utsträckning isländska, svenska och andra språk används i vardagen, om man någon gång upplevt det svårt att tala svenska, om isländskan påverkar svenskan, hur viktigt det är att behärska isländska på Island samt hur viktigt det är att fortsätta tala svenska och föra språket vidare till eventuella barn. Sammanlagt 21 personer svarade på enkäten.

    I det följande presenteras några intressanta resultat gällande språkvanor, självskattad språkutveckling samt attityd och motivation.

 

Språkvanor

Undersökningen visar att isländska är huvudsakligt språk i de flesta informanters vardag. Så gott som alla som svarat på enkäten talar i huvudsak isländska på arbetet/i skolan och med islänningar. Med personer som inte är islänningar eller svenskar talar de flesta engelska, men ca en fjärdedel talar isländska också med dessa personer.

    En intressant detalj är att svenska för många fungerar som ett komplement till isländska eller engelska, både i kommunikation med islänningar och med andra. Ett fåtal anger dessutom svenska som huvudsakligt språk på arbetet/vid studierna och någon talar svenska även i kontakt med islänningar. Detta förvånade mig då undersökningar om internordisk kommunikation på skandinaviska språk brukar visa att nordbors förståelse av grannspråken inte är särskilt god. För vissa av informanterna i min undersökning verkar det dock fungera. Nästan hälften anger dessutom att de någon gång talat svenska med en islänning som svarat på danska eller någon typ av skandinaviskt blandspråk. Det verkar med andra ord finnas en vilja att kunna kommunicera på skandinaviska språk med andra nordbor.

 

Självskattad språkutveckling

Angående språkutvecklingen efterfrågades i enkäten informanternas egen uppfattning om hur deras isländska utvecklats sedan flytten, samt hur deras svenska eventuellt förändrats.

    De allra flesta, oavsett hur länge de bott i landet, anser att deras kunskaper i isländska har ökat. Några har gått från att vid flytten inte kunna någon isländska alls till att i dag tala språket flytande.

    Angående svenskan anser nästan samtliga att den påverkas av andraspråket isländska och att man blandar de två språken i tal och skrift. Isländskans påverkan tar sig uttryck exempelvis genom att det är svårt att hitta rätt ord på svenska och att de isländska ordet ligger närmare till hands. Man direktöversätter även isländska uttryck till svenska utan att tänka på det. En informant berättar att hon efter isländskt mönster exempelvis kan säga ”böj till vänster” i stället för ”sväng till vänster”. Att språken blandas sker särskilt i situationer där kommunikationen ska gå snabbt. En annan informant beskriver även hur han kan blanda de två språken ”för att skoja till det” när han kommunicerar med andra svenskar som kan isländska. Språkblandningen fungerar då som en sorts stilistisk effekt och kan, enligt informanten, även skapa en känsla av samhörighet över att man delar en ovanlig kunskap.

    Endast 2 av 21 personer anser att de inte behärskar svenska i alla situationer. Det kan exempelvis ske när de inte talat svenska på länge eller i vissa situationer som inte längre är aktuella i deras liv, åtminstone inte på svenska. Även om de flesta anser att de alltid kan kommunicera på svenska har nära hälften någon gång känt att det varit svårt. Svårigheter kan exempelvis uppkomma för personer med isländska som yrkesspråk när de ska tala om arbetsrelaterade ämnen på svenska. Även begrepp för nya företeelser kan vålla problem. En möjlig förklaring till detta är att isländskan i högre grad än svenskan förser sådana nyheter med inhemska termer.

 

Attityd och motivation

Jag ville också få en bild av informanternas attityd till svenska och isländska samt av deras motivation till att behärska andraspråket och att bevara förstaspråket. Detta analyserades med hjälp av ett antal värderingsfrågor med de tre svarsalternativen ”inte alls viktigt”, ”ganska viktigt” och ”mycket viktigt”.

    Kunskaper i isländska värderas högt och nästan alla anger att det är mycket viktigt att behärska isländska. Ett fåtal anger att det är ganska viktigt. Informanterna ombads motivera sina svar och bland motiveringarna kan ett antal teman urskiljas. De allra flesta framhåller att språkkunskaperna är viktiga för att kunna bli en del av det isländska samhället och kulturen. Andra lyfter fram praktiska skäl som att de arbetar på en isländsk arbetsplats eller har barn som är uppväxta i landet och går i isländsk skola. Ytterligare en vanlig motivering är det isländska språket i sig. Flera betonar att isländska är ett vackert och intressant språk som man vill behärska av den anledningen. Andra vill undvika att bli sedda som turister och ytterligare andra tycker av princip att man ska behärska språket i landet där man bor.

    Undersökningen visar att informanternas attityd och motivation gentemot isländskan och svenskan påverkar både språkvanorna och den självskattade språkutvecklingen. De som värdesätter kunskaper i isländska använder i högre utsträckning än andra isländska i vardagen; inte bara med islänningar, utan också med andra invandrare. De informanter som anser sig ha gjort störst framsteg gällande kunskaper i isländska har dessutom alla en hög motivation till att lära sig språket. På samma sätt verkar en lägre motivationsgrad kunna bidra till att språket inte utvecklas i lika hög grad.

 

Uppsatsen i sin helhet finns tillgänglig via denna länk:

  DIVA         PDF

 

Nina Ericson studerar till en masterexamen i svenska vid Uppsala universitet.

I framtiden vill hon fortsätta att forska om flerspråkighet i Norden. Hon hoppas också på att någon gång kunna bo på Island igen.

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

Fler artiklar...

 • Om att skriva en svensk-isländsk deckare

  Om att skriva en svensk-isländsk deckare

        Jag var på jobbutbyte en sommar bland nordiska ungdomar i Reykjavik och som student ett halvår på Háskóli Íslands. Sedan dess har det isländska lagrats i ett rum i hjärtat. Minnen, smaker, lukter och stämningen bland de som rörde sig på gatan Läs mer
 • Rapport från årsmöte 2017

  Rapport från årsmöte 2017

        Medlemmar i Samfundet Sverige-Island hade kallats till årsmöte fredagen den 20 oktober 2017 i Fatburs Brunnsgata 19, Stockholm. Ordförande hälsade de 32 medlemmarna och andra gäster välkomna. Peter Landvall valdes till kvällens ordförande och Sigrún Landvall till sekreterare. Verksamhetsberättelsen för tiden 1 Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här