Artiklar Mycken läsning på tema Island

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2016 .


 

 

SAMFUNDET SVERIGE-ISLAND, Verksamhetsberättelse 1 oktober 2015 till 30 september 2016.

 

Styrelsen för Samfundet Sverige-Island har under året bestått av åtta personer

Nanna Hermansson
ordförande
Hans Blidberg
vice ordförande
Heida Grétarsdóttir
skattmästare
Sigrún Landvall
sekreterare
Guðjón Hallgrímsson
styrelsemedlem
Gunnar Benediktsson
styrelsemedlem
Ljúfa Elfwing
styrelsemedlem
Stefan Björnson
styrelsemedlem
Elín Óskarsdóttir
revisor
Erik Elvers
revisor
Birgitta Johansson
revisorsuppleant
Gunnar Benediktsson
valberedning
Ingunn Franzén
valberedning

Medlemsantal     Samfundet hade 111 betalande, varav 20 ständiga, medlemmar den 30 sept. 2016.

 

Verksamhet

Årsmöte och årsfest hölls den 27 november 2015 på på Islands ambassad, Strandvägen 15, Stockholm med 37 deltagare. Ordförande var Hans Blidberg och sekreterare Ingunn Franzén.

Verksamhetsberättelse och balansräkning godkändes. Årets resultat var förlust 2 918 kr. Utgående behållning 80 152 kr varav 70 000 stipendieform och 10 152 fritt eget kapital.

Årsavgiften, 200 kr ändrades inte.

Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond
Under året har Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond beviljat medel till arbetet med, utgivning och tryckning av boken Islänningasagor. Händelser, platser och bilder. Intäkter från projektet har gått till Samfundet.
Klubben Nordens Ljus har fått stöd till att bjuda in två isländska grafiker i förbindelse med isländska Grafikföreningens utställning på pråmen Harö krog 24 februari - 26 mars 2017.
Romeo&Julia Kören har beviljats bidrag för att bjuda in två sångare/musiker/skådespelare för att under en vecka repetera föreställningen Hemlängtan så in i Norden på Dramaten och lära känna teatern inför ett kommande samarbete.
Docent Agneta Ney i Uppsala beviljades tryckningsbidrag för monografin Bland ormar och drakar. Berättartraditioner om myt och manlighet under vikingatid och medeltid- Sigurd Fafnesbane i text och bild.

Årsfesten
I salongerna serverades ett glas vin och ambassadören, Estrid Brekkan, beskrev sitt uppdrag under rubriken "Vad gör ni egentligen på ambassaden?" Inget där är henne främmande efter 42 år inom utrikestjänsten där hon började en sommar. Hon har varit ambassadsekreterare i Stockholm tidigare och är glad över att ha fått återvända. Under hennes tal dukades en riklig buffé fram i matsalen.
Som en hemlig gäst berättade Anders Svensson, redaktör på Språktidningen, om sitt arbete och intresse för Island. Han nämnde flera av tidskriftens artiklar som handlat om det isländska språket. Anders Svensson står bakom Islandsbloggen som dagligen ger aktuell information om Island.

 

Styrelsemöten

Ett första styrelsemöte hölls den 12 januari 2016 på Café Panorama i Kulturhuset, Stockholm. En fulltalig styrelse diskuterade del ekonomi, god tack vare Örtendahls fond, och dels årets program.

Ett andra styrelsemöte hölls den 21 april 2016 i Kajutan på Nordens Ljus, Kungsholms strand 121, Stockholm med hela styrelsen samlad.
Hans Blidberg hade, som vice ordförande, i förväg kontaktat styrelsemedlemmarna och meddelat att ordförande vill dra sig tillbaka från uppdraget som hon åtagit sig sedan 1994.
Samfundet har sedan 1930 haft olika uppgifter. De två senaste åren har det att sprida kunskap om islänningasagorna varit en viktig angelägenhet. Kvällsprogram lockar endast ett fåtal, det är svårt att skapa engagemang och kanske har tiden sprungit ifrån föreningslivet. Hemsidan har varit viktigast utåt, men den kräver ständiga insatser och det är svårt att få skribenter. Nu kan alla lätt resa till Island och skaffa de uppgifter de behöver på internet.
När Hans ringde upp styrelseledamöterna var det ingen som kom med motförslag till tanken att lägga ner Samfundet medan det ännu är aktivt.
För att avveckla Samfundet krävs beslut på två årsmöten, se § 10 i stadgarna. Det första årsmötet blir den 1 december och det följande lämpligen efter den 30 september 2017, då räkenskapsåret är slut. I diskussionen kom förslag på samgående med annan förening eller verksamhet, men ingen hållbar utväg presenterades. En nedläggning skall inte ske plötsligt eller drastiskt, utan det måste finnas tid för eftertanke och planering. Av stadgarnas § 10 står att Samfundets tillgångar bör överlämnas till någon närstående verksamhet som står Samfundets syften nära. En enig styrelse beslöt att lägga fram förslaget att avveckla verksamheten vid årsmöten 2016 och 2017.

Samfundets tillgångar
Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond är en juridiskt självständig person från 2008 knuten till Samfundet. Den skulle möjligen, utan att ändra inriktning, kunna få samma styrelse som Svensk-isländska samarbetsfonden. Fredrik Sterzel er villig att medverka till en permutation, genom ansökan till Kammarkollegiet. Stiftelsen Örtendahls fond har i september ett marknadsvärde på aktier och fonder på över 4 600 000 kr. (Den är ungefär lika stor som Samarbetsfonden.)
Den 21 april kontaktades Samarbetsfonden som är en bilateral statlig fond för främjande av samarbete mellan Island och Sverige. Tre av ledamöterna utses av den isländska regeringen och tre av den svenska. Föreningarna Norden utser en representant vardera, ambassadörerna är adjungerade.
Genom Britta Nygård meddelades den 24 maj 2016 att styrelsen var intresserad att ta hand om stiftelsen om det låter sig göras rent juridiskt och inte medför några hinder i utövandet. Frågan togs upp på Samarbetsfondens höstmöte den 9 november. I ett mejl från ordförande, Guðný Helgadóttir, den 28 november 2016 förordades en lös anknytning till mellan Samarbetsfonden och Örtendahls fond. Detta kommer att diskuteras vidare.

Oljemålningen Regnbågen av J.S Kjarval (1885-1972) som varit deponerad på Islands ambassad diskuterades. Förslaget att erbjuda den till Statens konstsamlingar antogs av styrelsen den 21 april 2016. Moderna museets överintendent Daniel Birnbaum bekräftade den 14 september att museet med stor tacksamhet mottagit målningen Regnbågen. (Se artikel här)
Tanken är att övriga tillgångar diskutera under det kommande året. Till dem hör också de artiklar på hemsidan som har längre bärighet. Anders Svensson har sagt sig villig att förvalta dem på sin Islandsblogg. Överföringen blir ett särskilt arbete för webmastern.

 

Medlemsmöten

1.
Hamnskifte hette den färöiske skådespelaren Kjartan Hansens föreställning i Kulturhuset den 25 oktober 2015. Han trollband åhörarna genom att utan ord men med lera forma ansiktet till olika skapelser. Enkelt ljus föll på honom och i mörkret ljöd elektronisk musik. Föreställningen ingick i Stockholm Fringe Festival och fick festivalens Grand Prix. Festivalen stod för scen och marknadsföring. Gästspelet var möjligt tack vare ett stort bidrag från Svensk-danska kulturfonden till Samfundet Sverige-Färöarna.

2.
Islänningasagor. Händelser, platser och bilder,
För att väcka intresse för de isländska sagorna har Heimir Pálsson och Nanna Hermansson sammanställt en liten bok, Islänningasagor. Händelser, platser och bilder, med 29 episoder, 80 bilder, 80 sidor. Texten är hämtad ur Islänningasagorna. Samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar som Saga Forlag gav ut 2014.
Arbetet skedde i samarbete med redaktören Ívar Gissurarsson och med stöd av Barbro och Sune Örtendahls fond. Förlaget Katla och Samfundet Sverige-Island är utgivare. Boken, som tryckts i 2 000 exemplar, gavs ut i december 2015. Kvar hos Förlagssystem AB finns omkring 800 exemplar.
Islänningasagor. Händelser, platser och bilder, presenterades i samarbete med Klubben Nordens ljus ombord på pråmen Harö krog den 24 februari 2016.
Som ofta tidigare hölls mötet i samverkan med Föreningen Natur och Samhälle i Norden och Samfundet Sverige-Färöarna. Deltagarna var omkring 40 och nästan lika många böcker såldes. Boken finns för övrigt i bokhandeln och på internet.

4.
Kursen Island och islänningasagor
Boken Islänningasagor. Händelser, platser och bilder fick FNUF, Föreningen Nordens Ungdomsförbunds stockholmsavdelning att ta initiativ till en kurs med titeln Island och islänningasagor. Som föreläsare medverkade Heimir Pálsson, Kristinn Jóhannesson, förr lektor i isländska i Göteborg och Böðvar Guðmundsson, författare och översättare i Köpenhamn. Kursen hölls 8-9 april 2016 i Myntkabinettet och hade 23 från FNUF och 21 andra deltagare och den var mycket uppskattad. Stiftelsen Barbro och Sune Örtendahls fond stod för lokalhyran.

5.
Filmen Bland män och får
Islands ambassad bjöd in Samfundets medlemmar att se filmen Bland män och får (Hrútar) och salongen på Victoria var närmast fullsatt. Filmen var populär och visades under flera veckor.

Hemsidan
Till boken Islänningasagor. Händelser, platser och bilder, har Heimir Pálsson publicerat Tankar om islänningasagor, i tio avsnitt på Samfundets hemsida.
Med recensioner och presentationer har den över 40 artiklar som handlar om islänningasagorna.
Totalt har hemsidan 188 artiklar, 43 av dem från verksamhetsåret, en fördubbling jämfört med förra året. Den 13 januari hade hemsidan 463 besökare vilket är det högsta antalet under en dag. Genomsnittet är annars 35 besökare per dag. Totalt har 12 903 personer varit inne på hemsidan under verksamhetsåret, vilket är en ökning med 65% från föregående år.
De återkommande läsarna besökte sidan drygt 3 000 gånger och läste i snitt 5 artiklar per gång. Sidvisningar har varit drygt 25 200, men 7 av 10 läser bara den artikel de landade på. Mest läst, utöver den första sidan, är Sökes: nya översättare från isländska till svenska med 1 233 hits. Sedan kommer Att resa på Island med barn 872, och på tredje plats NY BOK - Islänningasagor: Händelser, platser och bilder med 661 hits. Den alltid populära artikeln om jultomtar är på fjärde plats och på femte är Tankar om Islänningasagor, som är en av de på Facebook mest delade sidorna.
De flesta besökare (58%) kommer till hemsidan via sökning (Google, Bing etc), men positivt är att mer än var fjärde person kommer via Facebook och Samfundets eget nätverk (Biskops Arnö, Islandssamlarna, Föreningen Norden etc). Samfundet har i övrigt endast 460 följare på Facebook, och det beror på Samfundets låga aktivitetsnivå på sociala media, hälsar Torbjörn Nyström, webbmaster.

 

Övrigt

Som tidigare har det kommit en del förfrågningar. Vidare har samfundet haft ett fortsatt samarbete med Föreningen Natur och Samhälle i Norden, Föreningen Nordens Stockholmsavdelning och Samfundet Sverige-Färöarna.

Till Föreningen Nordens Kura skymning den 9 november 2015 var Egils saga tema i hela Norden. Ordförande berättade om och läste upp på Helsingborgs stadsbibliotek.

Rune Bengtsson representerade Samfundet vid Isländska studentsymposiet anordnat av Isländska sällskapet i Uppsala den 12 oktober 2015.

Dansk-Islandsk Samfund firade sina 100 år den 8 januari på Nordatlantens brygge deltog ordförande och framförde en längre hälsning från systersamfundet, 85 år.

Isländska sällskapet i Uppsala höll sitt årsmöte den 12 maj 2016 med program om Uppsala-Eddan, ett lyckat projekt som resulterat i en rad publikationer. Heimir Pálsson har varit den drivande kraften, sade Henrik Williams, professor i Nordiska språk. Årsboken Scripta Islandica 66/2015 presenterades. Ordförande representerade Samfundet.

Anders Schærström, aktiv inom Föreningen natur och Samhälle och Föreningen Nordens Stockholmsavdelning, har under året samlat närstående föreningar med nordisk anknytning och intresse till informella möten med tanke på samarbete. Ordförande har för Samfundet deltagit den 28 oktober 2015, 10 mars och 5 september 2016. Gemensamma intressen har diskuterats, liksom de gamla planerna på ett nordiskt hus som har varit framme en vända, men åter ligger i träda.

 

 

Stockholm den 30 november 2016

Nanna Hermansson
ordförande

 

 

 

 

Kommentarer eller frågor på artikel ?

 

 

 

Fler artiklar...

 • Om att skriva en svensk-isländsk deckare

  Om att skriva en svensk-isländsk deckare

        Jag var på jobbutbyte en sommar bland nordiska ungdomar i Reykjavik och som student ett halvår på Háskóli Íslands. Sedan dess har det isländska lagrats i ett rum i hjärtat. Minnen, smaker, lukter och stämningen bland de som rörde sig på gatan Läs mer
 • Rapport från årsmöte 2017

  Rapport från årsmöte 2017

        Medlemmar i Samfundet Sverige-Island hade kallats till årsmöte fredagen den 20 oktober 2017 i Fatburs Brunnsgata 19, Stockholm. Ordförande hälsade de 32 medlemmarna och andra gäster välkomna. Peter Landvall valdes till kvällens ordförande och Sigrún Landvall till sekreterare. Verksamhetsberättelsen för tiden 1 Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77

Senaste artiklar...

Mest lästa artiklar

 • The Christian Signification of the Ramsund Carving

  The Christian Signification of the Ramsund Carving

        Sigurdsristningens kristna innebörd Inledning av Nanna Hermansson På konferensen om ballader i Tórshavn i juli 2015 nämnde Peter Andersen ristningen på Ramsundsberget i Sörmland, den så kallade Sigurdsristningen. Han antydde Läs mer
 • Islands historia i korta drag

  Islands historia i korta drag

        ISLANDS HISTORIA - i korta drag.   En kortfattad Islands historia   Gunnar Karlsson: Islands historia i korta drag. Översättning från isländska Ylva Hellerud. Mál og menning, Reykjavík. 2010. Mál og Läs mer
 • Karta Island - praktisk A4 karta

  Karta Island - praktisk A4 karta

    Här kan du se en karta över Island. En praktisk karta över hela Island i A4 storlek, lämplig att ha om du vill veta platsnamn eller planera en rundresa. Filen öppnas som Läs mer
 • Skald och kung

  Skald och kung

    Den isländske skalden Þórarinn Eldjárn hedrade kung Karl Gustav med ett hyllningskväde den 18:e november 2014.   Det finns en traditionell bakgrund till besöket på Stockholms slott då Hans Majestät Konungen tog Läs mer
 • Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

  Dansk-Islandsk Kulturfond och Sáttmálasjóður

        TVÅ FONDER - nordiska bilaterala kulturfonder och deras bakgrund 1918.   Inom Norden finns en rad mindre kända nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar som liksom Samfundet Sverige-Island verkar för att utveckla Läs mer
 • The Fischer Center Selfoss Foundation

  The Fischer Center Selfoss Foundation

    Den 11 juli 2013 kl 17 lokal tid var det 41 år sedan Spassky spelade 1.d4 i det första partiet i Reykjavik. I Selfoss invigde Illugi Gunnarsson det som på isländska heter Läs mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ISLAND

- inte bara Reykjavík

En resa till Island är inte bara ett besök till Reykjaviks huvudstadsområde

 

Héðinsfjörður


Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas ö ska passa på att resa till Island nu. Island attraherar fler och fler besökare varje år. Är det inte dags att upptäcka varför? Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om din resa till Island.
Tack vare goda kontakter, god lokalkännedom och förmånliga kontrakt med leverantörer i USA och på Island kan vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra priser. Vi på Islandia lägger stor vikt vid personlig och bra service till våra kunder.

 

ANNONS

 

Denna inloggning är bara för medlemmar med rättigheter som front-end administrator.

Inloggning backend för administrator och webmaster

Inloggning administrator här